Učenički parlament

U cilju razvijanja inicijative, samostalnosti, discipline i odgovomosti učenika za uspjeh u savladavanju svih oblika obrazovno-vaspitnog rada,razvijanja osjećaja pripadnosti kolektivu i vlastite važnosti za funkcionisanje parlamenta i poštovanja pravila školskog, odnosno kućnog reda, u Školi se obrazuje Učenički parlament.

Učenički parlament radi i odlučuje na sjednicama.Sjednice Učeničkog parlamenta odrzavaju se po potrebi.

Učenički parlament saziva i njima rukovodi predsjednik Učeničkog parlamenta,kojeg bira Zajednica učenika između predloženih kandidata.Učenički parlament odlučuje većinom prisutnih članova.Učenički parlament, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem, osim u slučajevima propisanim Učeničkog parlamenta, ili kada se za takav način odlučivanja izjasni više od polovine prisutnih članova.

Program rada Učeničkog parlamenta za 2016/17. godinu

Vrijeme Sadržaj aktivnosti Nosioci aktivnosti
Septembar - Formiranje Učeničkog parlamenta * direktor
* ped.-psih. služba
Oktobar - Dobrodošlica i prvi sastanak
- Izbor rukovodstva
* članovi parlamenta
* ped.-psih. služba
* predmetni nastavnik - koordinator
Novembar - Usvajanje Poslovnika o radu Učeničkog parlamenta
- Analiza uspjeha i vladanja na kraju prvog klasifikacionog perioda
* članovi parlamenta
* ped.-psih. služba
* predmetni nastavnik - koordinator
Decembar - Formiranje i postavka đačkog sandučeta – e-maila adrese za pohvale, sugestije i kritike
- Saradnja sa NVO, gostujući predavači (u zavisnosti od interesovanja članova parlamenta)
* članovi parlamenta
* ped.-psih. služba
* predmetni nastavnik - koordinator
Februar - Izrada pano postera o pravilima ponašanja dežurnih učenika * članovi parlamenta
* ped.-psih. služba
* predmetni nastavnik - koordinator
Mart - Otvaranje učeničkog sandučeta-analiza i komentari
- Predlaganje i učešće u humanitarnim akcijama
* članovi parlamenta
* ped.-psih. služba
* predmetni nastavnik - koordinator
April - Otvaranje učeničkog sandučeta-analiza i komentari
- Dan otvorenih vrata za učenike osnovne skole
- Izrada panoa sa rezultatima sa 3 klasif. perioda (školski uspjeh i disciplina
* članovi parlamenta
* ped.-psih. služba
* predmetni nastavnik - koordinator
* učenici osnovne škole - gosti
Maj - Uređenje panoa "Učenički parlament"
- Izostajanje učenika sa nastave
- Ocjenjivanje
- Tekući problemi u školi
* članovi parlamenta
* ped.-psih. služba
* predmetni nastavnik - koordinator
Jun - Sumiranje svih aktivnosti u toku školske godine * članovi parlamenta
* ped.-psih. služba
* predmetni nastavnik - koordinator